Raumplanung ■ Planungsberatung ■ Stadtforschung

Kontakt

Planungsbüro Rahs – Büro für Raumplanung, Planungsberatung und Stadtforschung
Kampstraße 4
58840 Plettenberg
Deutschland

Tel.: +49-(0)2391-917499-0
Fax.: +49-(0)2391-917499-3

E-Mail: planungsbuero.rahs@rahs.de / planungsbuero.rahs@rahs.eu
Internet: www.rahs.de / www.rahs.eu